အပန်းဖြေအိမ်တွင်းကစားနည်းခန်းမ (ကလေးကစားကွင်း) လုပ်ငန်းလိုင်စင် (အသစ်)

၁။          Online မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်မလျှောက်ထားမီ လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် မြို့နယ်ထွေ/အုပ်၊ ခရိုင်ထွေ/အုပ်မှ တဆင့် တိုင်း​ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ ခွင့်ပြုချက်ရရှိရေး တင်ပြလျှောက်ထား၍ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့မှ စိစစ်တင်ပြရန် အကြောင်းကြားစာရရှိမှသာ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ၊ အထောက်အထား များအား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်-

 (က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် မိတ္တူ၊ ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ

( ခ)    အနီးစပ်ဆုံး ပတ်ဝန်းကျင် အနည်းဆုံး(၁၀)ဉီး  ထောက်ခံချက်

( ဂ)    တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ အကြောင်းကြားစာ

(ဃ)    အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း   အထောက်အထား

( င)      စက်ပစ္စည်းများအတွက်၊ သွင်းကုန်/  ထုတ်ကုန် ခွင့်ပြုချက်နှင့် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက် အထောက်အထားများ

( စ)    သက်ဆိုင်ရာမီးသတ်ဌာန၏ခွင့်ပြုချက်/  ထောက်ခံချက် 

 

၂။          တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြလျှောက်ထားစဉ် ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့လည်း တပြိုင်တည်း လျှောက်ထားရမည်။

၃။         တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ စိစစ်တင်ပြရန် အကြောင်းကြားစာ ရရှိသည့်အခါ ခရိုင်မှ မြို့နယ်ထွေ/အုပ်၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၊ မြို့နယ်စည်ပင်၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တို့ပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဖြင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့် ရက်အား အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပြီး ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံတင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်း တောင်းခံပါမည်။

၄။         မြေပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အစီရင်ခံစာအား တိုင်း​ဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့သို့ ပြန်လည်တင်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်း​ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာ လုပ်ငန်း လိုင်စင်ထုတ်ပေးနိုင်ရေး ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၅။         တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက ဌာနမှ(၁၀)ရက်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လုပ်ငန်းလိုင်စင် ခွင့်ပြုချက်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် သတ်မှတ် လိုင်စင်ကြေးငွေကို ပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင်ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

Back to Top