လုပ်ငန်းလိုင်စင်များ သက်တမ်းတိုး ဆောင်ရွက်ခြင်း 

၁။      Online မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရာတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲ တင်ပြရပါမည်-

(က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊ ဓါတ်ပုံ (၂)ပုံ၊ နိုင်ငံခြားသား ဖြစ်ပါက ဗီဇာ/ ပတ်စ်ပို့မိတ္တူနှင့် ကုမ္ပဏီ အထောက်အထား

( ခ)    အနီးစပ်ဆုံး ပတ်ဝန်းကျင် အနည်းဆုံး(၁၀)ဉီး  ထောက်ခံချက်(လိုအပ်ပါက)

(ဂ)     စက်မှုဇုန်ရှိလုပ်ငန်းများဖြစ်ပါက စက်မှုဇုန် ထောက်ခံချက်

(ဃ)    အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း  အထောက်အထား

၂။       Online Application လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်ရက်အား အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံတင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်း တောင်းခံပါမည်။ 

၃။      အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက(၅)ရက်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင် ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားမည်။ 

၄။      ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် သတ်မှတ်လိုင်စင်ကြေးငွေကို ပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး ကတ်ပြားထုတ် ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ 

၅။      တိုင်စာနှင့်ကန့်ကွက်ချက်ရှိသော လုပ်ငန်းများဌာနကခွင့်ပြုရသည့် လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါက သီးခြား စိစစ်၍ ဌာနက ခွင့်ပြုမှသာ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

Back to Top