ပိတ်သိမ်းလျှောက်ထားခြင်း(လိုင်စင်အမျိုးအစားအားလုံး)                                              လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်း 

လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းလျှောက်ထားခြင်းနှင့်စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။        ခွင့်ပြုထားသည့် လိုင်စင်များနှင့်ပတ်သက်၍ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မြေပြင်တွင် ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိတော့သည့် လုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းလျှောက်ထားလိုပါက Error! Hyperlink reference not valid. Website ရှိ Online လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်ပြီး ခွင့်ပြုထားသည့် လိုင်စင်ကတ်ပြားမူရင်း (သို့မဟုတ်) နောက်ဆုံး ပေးဆောင်ခဲ့သည့် ပြေစာမိတ္တူတို့အား ပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်။    

၂။         မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် -                 

            (က)   မြေပြင်ကွင်းဆင်းစိစစ်ခြင်းအရ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူ ခရိုင်စည်ပင်သာယာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ခ)    မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် အခြားအကြောင်းမရှိလျှင် (၃)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။        ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသည်-

            (က)   မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် မြေပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ အမှန်တကယ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါက ပိတ်သိမ်းသင့်ကြောင်း ထောက်ခံချက်နှင့်အတူ ဌာနသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်ပါသည်။        

            ( ခ)    မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့် အချိန်မှ (၃)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။        ဌာနသည်-

            (က)   ခရိုင်/မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းသင့်ကြောင်း စိစစ်ရရှိပါက ပိတ်သိမ်း ခွင့်ပြုမိန့်အား မြို့နယ်သို့ ပြန်လည်ပေးပို့ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ခ)    မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့် အချိန်မှ (၆)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အချက်များ

၅။          မြေပြင်တွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါက လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းခွင့်မပြုနိုင်ပါ။

ကုန်ကျစရိတ်

၆။        လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းလျှောက်ထားခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။

လိုအပ်သည့်ပုံစံများ

၇။        Online မှသာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံအား www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online ဝန်ဆောင်မှုများ ကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

အထွေထွေ

၈။        သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများက ၎င်းတို့ပိုင်မြေပေါ်ရှိ လုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး ခွင့်မပြုရန် ညှိနှိုင်းလာပါက ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေး(EC)သို့ တင်ပြ၍ သက်တမ်းတိုးခွင့်မပြုဘဲ လိုင်စင်စာရင်းမှ ပိတ်သိမ်း/ပယ်ဖျက် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အဆိုပါ လုပ်ငန်းများ ပိတ်သိမ်း/ဖယ်ရှားခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းကသာ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

(ဉပမာ-ကျောင်းသက်သာဆိုင်ခန်းများ၊ ဝန်ထမ်းသက်သာဆိုင်ခန်းများ)

Back to Top