လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းလျှောက်ထားခြင်း 

(လိုင်စင်အမျိုးအစားအားလုံး)


 

Online မှ လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းကြောင်း လျှောက်ထားလာပါက ​အောက်ပါအချက်များပါရှိရပါမည်-

 

(က)   ခွင့်ပြုထားသည့်လိုင်စင်ကတ်ပြားမူရင်း(သို့) နောက်ဆုံးပေးဆောင်ခဲ့သည့်ပြေစာမိတ္တူ

 

၂။         Online Application လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်/မြို့နယ် စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ  ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ မှန်ကန်မှုရှိပါက ဌာနသို့ တင်ပြပြီး ခွင့်ပြုထားသည့် လိုင်စင်အား ပိတ်သိမ်း/ပယ်ဖျက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ 

 

Back to Top