လုပ်ငန်း လိုင်စင် (အသစ်) လျှောက်ထားခြင်း 

 (ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ရောင်းချခြင်း၊ တည်ခင်းခြင်း၊ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ဝန်ဆောင်မှု၊

အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းများနှင့် စက်ရုံ/အလုပ်ရုံများ)

 

(ခ)      နိုင်ငံခြားသား

 

၁။     Online မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် သာမာန်အားဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်-

 

(က)   ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ၊  ဗီဇာ/ ပတ်စ်ပို့မိတ္တူနှင့်ကုမ္ပဏီ အထောက်အထား

( ခ)   အနီးစပ်ဆုံး ပတ်ဝန်းကျင် အနည်းဆုံး(၁၀)ဉီး    ထောက်ခံချက်

( ဂ)   အခွန်ဦးစီးဌာန၏  အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း   အထောက်အထားနှင့် သက်ဆိုင်ရာ မီးသတ်ဌာ၏ ခွင့်ပြုချက်/ထောက်ခံချက်

(ဃ)  လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက်  သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းခွင့်ပြုချက်

 

၂။      Online Application လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်/မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ် ရေးမှူးရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်ရက်အား အကြောင်းကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံတင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်း တောင်းခံပါမည်။

 

၃။     ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက မြို့နယ်/ခရိုင်မှတဆင့် ဌာနသို့တင်ပြ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက် မပါ) လိုင်စင်ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားမည်။

 

၄။      ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် သတ်မှတ်လိုင်စင်ကြေးငွေကို ပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင်ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

Back to Top