ခွင့်ပြုထားသည့် လိုင်စင်များနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းရှင်အမည်ပြောင်း၊

လုပ်ငန်းအမည်ပြောင်း၊ လုပ်ငန်းအချက်အလက်ပြောင်းခြင်းများအတွက်


၁။        Online မှ အချက်အလက်ပြောင်း လိုင်စင်လျောက်ထားရာတွင် အောက်ပါအချက်အလက်များ ပါရှိရပါမည်-

(က)   ယခင်လုပ်ငန်းရှင်နှင့် ယခုပြောင်းလဲမည့် လုပ်ငန်းရှင်၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ

( ခ)    လိုင်စင်ကတ်ပြားမူရင်းနှင့်မိတ္တူ

( ဂ)    ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အထောက်အထား

 

၂။         အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက မြို့နယ်မှခရိုင်သို့တင်ပြ၍ (၁၀)ရက်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင်ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပါမည်။

၃။        ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် သက်မှတ်လိုင်စင်နှုန်း၏ ၂၅ % အား ဝန်ဆောင်ခအဖြစ် ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုစီအတွက် ငွေပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင် ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

  မှတ်ချက်။  လုပ်ငန်းရှင်အမည်ပြောင်းပါကပြောင်းလဲမည့် ပုဂ္ဂိုလ်(၂)ဦးမှ မြို့နယ်စည်ပင်

                   သာယာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရှေ့မှောက်၌ လက်မှတ်ရေးထိုးရန် ဖြစ်ပါသည်။

Back to Top