အသိပေးဖော်ပြချက်

၁။ ယခု Online တွင် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည့် လုပ်ငန်းများမှာ အများစုလျှောက်ထားသည့် လုပ်ငန်းများဖြစ်သဖြင့် လိုအပ်ချက်များကို လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ 

၂။    မိမိလျှောက်ထားလိုသည့် လုပ်ငန်းသည် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများအနက် တစ်ခုခုဖြစ်ပါက လိုအပ်ချက်များသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်လိုအပ်ချက်များအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

၃။  အစားအသောက်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းများသည်လည်း လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများစွာရှိသော်လည်း လိုအပ်ချက်များမှာ အစားအသောက်လိုင်စင်လိုအပ်ချက်အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

Back to Top