ယာဉ်ဖြင့်လှည့်လည် ရောင်းချခွင့် လိုင်စင် (အသစ်)လျှောက်ထားခြင်း

 

၁။        Online မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် အောက်ဖော် ပြပါ အချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်-

 

(က)   နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ ၊ သန်းခေါင်စာရင်း မိတ္တူနှင့်  ဓါတ်ပုံ (၂)ပုံ

 ( ခ)    အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း  အထောက်အထား

( ဂ)    အသုံးပြုမည့်ယာဉ်၏"င" လိုင်စင်၊ ယာဉ်လိုင်စင် စာအုပ်မိတ္တူ

 ၂။        Online Application လက်ခံရရှိပြီး အချက်အလက်ပြည့်စုံ၍ လိုအပ်ချက်မရှိပါက မြို့နယ်၊ ခရိုင်မှ တစ်ဆင့်ဌာနသို့တင်ပြ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင်ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြား ပါမည်။

 

၃။        ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် သတ်မှတ်လိုင်စင်ကြေးငွေကို ပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင်ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

Back to Top