ဆိုင်းဘုတ်(အသစ်/သက်တမ်းတိုး)လျှောက်ထားခြင်း

၁။ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် ဆိုင်းဘုတ်များအား လိုင်စင်နှင့်တွဲဖက်၍ တစ်ပါတည်းလျှောက်ထားရန်  ဖြစ်ပါသည်။

(က)  တပ်ဆင်ထားသည့် ဆိုင်းဘုတ်ဓါတ်ပုံ၊ အရွယ်အစား ဖော်ပြချက်

(ခ)   ငွေပေးသွင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ခံဝန်ချက်

 

၂။        Online Application လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်/ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ လိုင်စင်နှင့်အတူ တစ်ပါတည်း စိစစ်မည်ဖြစ်ပြီး ဆိုင်းဘုတ်အသစ်ဖြစ်ပါက ခရိုင်မှလည်းကောင်း၊ သက်တမ်းတိုးဖြစ်ပါက မြို့နယ်မှလည်းကောင်း ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ 

၃။        ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၌ ငွေပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

 

 


Back to Top