ဘော်ဒါဆောင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်(အသစ်)လျှောက်ထားခြင်း

၁။          Online မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်-

 

(က)   နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊  ဓါတ်ပုံ (၂)ပုံ

( ခ)   အနီးစပ်ဆုံး ပတ်ဝန်းကျင် အနည်းဆုံး(၁၀)ဉီး  ထောက်ခံချက်

( ဂ)   အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း   ထောက်ခံချက်

(ဃ)  သက်ဆိုင်ရာမီးသတ်ဌာန၏ခွင့်ပြုချက်/  ထောက်ခံချက်

 ၂။         Online Application လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်/မြို့နယ် စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ် ရေးမှူးရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်ရက်အား အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံတင်ပြရန် အထောက် အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်း တောင်းခံပါမည်။

 

၃။        အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက မြို့နယ်မှခရိုင်သို့တင်ပြ၍ (၁၀)ရက်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင် ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားမည်။

 

၄။        ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် သတ်မှတ်လိုင်စင်ကြေးငွေကို ပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင်ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

 

ဘော်ဒါဆောင်နှင့်ပတ်သက်၍ အနည်းဆုံးလိုအပ်သည့် အခြေခံအချက်များ 

၁။      ဘော်ဒါဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လိုသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် လိုအပ်သည့် အထောက်အထားများ၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိပါက ဘော်ဒါဆောင်လိုင်စင်အား ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ ဘော်ဒါဆောင်လိုင်စင်ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

၂။       ကော်မတီမှ ခွင့်ပြုသည့် ဘော်ဒါဆောင်သည် မိသားစုအလိုက် ငှားရမ်းနေထိုင်ခြင်း (သို့မဟုတ်)အချိန်ပိုင်း ငှားရမ်းနေထိုင်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ ပညာသင်ကြားရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ အခြားကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့လိုက်ဖြစ်စေ တည်းခိုနိုင်ရန်အတွက် ကော်မတီမှ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဖွင့်လှစ်ထားသည့် အဆောက်အအုံ(သို့မဟုတ်) အခန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အမျိုးသား ဘော်ဒါဆောင် (သို့မဟုတ်) အမျိုးသမီးဘော်ဒါဆောင်အဖြစ် သီးခြားထားရှိရမည်။

၃။      တည်နေရာနှင့်အဆောက်အအုံ 

          (က)     လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝနှင့် သင့်တင့်လျောက်ပတ်ပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သည့် နေရာဝန်းကျင်တွင်ရှိရမည်။

          (ခ)      သီးခြားအဆောက်အအုံ သို့မဟုတ် သီးခြားဖွဲ့စည်းထားသောနေရာ ဖြစ်ရမည်။

          (ဂ)      အဆောက်အအုံ သို့မဟုတ် နေရာတွင် အသုံးပြုထားသော ပရိဘောဂနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများသည် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ပြီး

                    ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရမည်။

          (ဃ)     အဆောက်အအုံ သို့မဟုတ် နေရာသည် အလင်းရောင်နှင့် လေဝင်လေထွက် လုံလောက်ကောင်းမွန်ရမည်။

          (င)      အဆောက်အအုံ သို့မဟုတ် နေရာသည် သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်နှင့် ဆောက်လုပ်ထားသော အဆောက်အအုံဖြစ်ရ

                     မည်။

၄။      ဧည့်သည်များ မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် ကောင်တာထားရှိပြီး စနစ်တကျဆောင်ရွက်ရမည်။

၅။      အိပ်ခန်း                                                                                   

          (က)     အနည်းဆုံးလူ(၆)ဦး နေထိုင်နိုင်ရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းထားပြီး စနစ်တကျဆောင်ရွက် ရမည်။

          ( ခ )    အိပ်ခန်း၏ အနည်းဆုံးအကျယ်အဝန်းသည် အောက်ပါအတိုင်းရှိရမည်-

                    (၁)          တစ်ယောက်ခန်း ၆၀ စတုရန်းပေ

                    (၂)          နှစ်ယောက်ခန်း   ၉၀ စတုရန်းပေ

                    (၃)          အိပ်ခန်းမဖြစ်လျှင် အိပ်ခန်းမသည် ဧည့်သည်တစ်ဦးအတွက် ၃၀ စတုရန်းပေ အခြေခံနှုန်းဖြင့် အကျယ်အဝန်းရှိရမည်။

                    (၄)          မျက်နှာကြက်အမြင့် အနည်းဆုံး(၇)ပေရှိရမည်။

          ( ဂ )    အိပ်ခန်းတိုင်းတွင် အလင်းရောင်နှင့် လေဝင်လေထွက်လုံလောက်ကောင်းမွန်ရမည်။

          (ဃ)     အိပ်ခန်းတိုင်းတွင် အတွင်းအပြင်သော့ခတ်နိုင်သည့် ဝင်/ထွက်တံခါးမ တစ်ခု ထားရှိ ရမည်။

          (င )     အိပ်ခန်းတွင် တပ်ဆင်ထားသော ပရိဘောဂများ၊ အသုံးအဆောင်များ၊ လျှပ်စစ် ပစ္စည်းများသည် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းအောင် စီမံထားရမည်။

၆။      ရေချိုးခန်း

          (က)     ဧည့်သည်(၁၀)ဦးလျှင် အနည်းဆုံး ရေချိုးခန်း (၂)ခန်းထားရှိရမည်။

          ( ခ)     ရေချိုးခန်း၏ အကျယ်အဝန်းပမာဏမှာ အနည်းဆုံး (၅ x ၅)ပေ သို့မဟုတ် ၂၅ စတုရန်းပေရှိရမည်။

          ( ဂ)     ရေချိုးခန်းတွင် အလင်းရောင်နှင့် လေဝင်/လေထွက်ကောင်းမွန်ပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်ရမည်။

          (ဃ)     ရေချိုးခန်းတွင် ရေအလုံအလောက်စီစဉ်ထားရှိရမည်။

၇။      သန့်စင်ခန်း

          (က)     ဧည့်သည်(၁၀)ဦးလျှင် အနည်းဆုံး သန့်စင်ခန်း (၂)ခန်းထားရှိရမည်။

          ( ခ)     သန့်စင်ခန်းတွင် ရေအလုံအလောက်စီစဉ်ထားရှိရမည်။

          ( ဂ)     သန့်စင်ခန်းတွင် ဆပ်ပြာ၊ စက္ကူလိပ် စသည့် သန့်စင်ခန်းသုံးပစ္စည်းများ ထားရှိရမည်။

၈။      လုံခြုံရေးနှင့်မီးဘေးတားဆီးရေးအစီအမံများ

          (က)     ဧည့်သည်နှင့် ဧည့်သည်ပစ္စည်းများ လုံခြုံမှုအတွက် အစီအမံများ ထားရှိရမည်။

          ( ခ)     မီးဘေးတားဆီးရေးအစီအမံများကို သက်ဆိုင်ရာဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ စီစဉ်ထားရှိရမည်။

          ( ဂ)     ၅ ထပ်နှင့်အထက် အဆောက်အဉီဖြစ်ပါက (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်းနေရာသည် ၅ ထပ်နှင့် အထက်တွင် ရှိပါက အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်

                     လှေကားထားရှိရမည်။

၉။      လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ကို အောက်ပါအထောက်အထားများဖြင့် လျှောက်ထားရမည်-

         (က)   နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊  ဓါတ်ပုံ (၂)ပုံ

         ( ခ)   အနီးစပ်ဆုံး ပတ်ဝန်းကျင် အနည်းဆုံး(၁၀)ဉီး  ထောက်ခံချက်

         ( ဂ)   အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း   ထောက်ခံချက်

         (ဃ)  သက်ဆိုင်ရာမီးသတ်ဌာန၏ခွင့်ပြုချက်/  ထောက်ခံချက်

၁၀။    ဘော်ဒါဆောင်လိုင်စင်၏ သက်တမ်းသည် ဘဏ္ဍာနှစ် (၁)နှစ် ဖြစ်ပါသည်။

Back to Top