လုပ်ငန်းအချက်အလက်ပြောင်း လျှောက်ထားခြင်း

ရက်စွဲ : 20-07-2024


လုပ်ငန်းတည်နေရာ


လုပ်ငန်းတည်နေရာကို မြေပုံပေါ်တွင် Pointer ရွေ့လျားပြီး ပြသပေးပါရန်!


လုပ်ငန်းအချက်အလက်လုပ်ငန်းရှင် အချက်အလက်


နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်
အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ် (နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမရှိလျှင်)
Passport No. (နိုင်ငံခြားသားဖြစ်လျှင်)
/ ( )
လျှောက်လွှာ အခြေအနေစာရင်း ပေးပို့နိုင်ရန်ပြင်ဆင်လိုသည့် အချက်အလက်


နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်
အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ် (နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမရှိလျှင်)
Passport No. (နိုင်ငံခြားသားဖြစ်လျှင်)
/ ( )
အမည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားအမှတ် Passport No. ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း ဆက်သွယ်ရန် အီးမေးလ် နေရပ်လိပ်စာ ပြင်မည် ဖျက်မည်

အမည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားအမှတ် Passport No. ပြင်မည် ဖျက်မည်
* မှတ်ချက် - အချက်အလက်ပြင်ဆင်လိုသည့် ပူးတွဲလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်
                  ယခင်အချက်အလက်ဟောင်းများကို ပယ်ဖျက်လိုသည့် လုပ်ငန်းရှင် စာရင်းတွင်ထည့်ပြီး
                  ပြင်ဆင်လိုသည့် အချက်အလက်အသစ်များကို အသစ်ထည့်သွင်းလိုသည့် လုပ်ငန်းရှင် စာရင်းတွင် ထည့်ပါ။

အသစ်ထည့်လိုသောလုပ်ငန်းများ ပယ်ဖျက်လိုသောလုပ်ငန်းများ
လိုင်စင်အမျိုးအစား ရွေးပေးပါရန်!
လုပ်ငန်းတည်နေရာကို မြေပုံပေါ်တွင် Pointer ရွေ့လျားပြီး ပြသပေးပါရန်!


ဆိုင်းဘုတ် အမျိုးအစား ဆိုင်းဘုတ် မျက်နှာစာ ဆိုင်းဘုတ် စာသား အလျား အနံ ဆိုင်းဘုတ် အရွယ်အစား တပ်ဆင်မည့် အထပ်များ ဆိုင်းဘုတ်အမျိုးအစား လေကျူးခွန် အရွယ်အစား ပြင်မည် ဖျက်မည်

ဆိုင်းဘုတ် အမျိုးအစား ဆိုင်းဘုတ် မျက်နှာစာ ခွင့်ပြုအမှတ် ဆိုင်းဘုတ် စာသား အလျား အနံ ဆိုင်းဘုတ် အရွယ်အစား တပ်ဆင်မည့် အထပ်များ ဆိုင်းဘုတ်အမျိုးအစား လေကျူးခွန် အရွယ်အစား ပြင်မည် ဖျက်မည်
ခန်း
ခန်း
ခန်း
ခန်း
ခန်း (နှစ်ယောက်ခန်းနှင့်အထက်)
ခန်း (နှစ်ယောက်ခန်းနှင့်အထက်)
ယောက်
ခန်း
ခန်း
ဂါလံ
လုံး
ယောက်
ခန်း
ခန်း
ဂါလံ
တန်


လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ တွဲပို့ရန်


*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif, *.pdf ဖိုင်များသာတင်ရန်
( Maximum size: 2MB, Maximum limit: 30 Files )
Browse
 

(က) အမည်တူ Attach ပုံများတင်ပါက နောက်ဆုံးပုံကိုသာ အတည်ယူမည်။
Back to Top