လိုင်စင်ရှိဆိုင်းဘုတ်နှုန်းထားများ

လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသည့် လုပ်ငန်းအား လိုင်စင်ရရှိသူက တပ်ဆင်သည့် စတုရန်းပေ (၃၀၀)အောက် ဆိုင်းဘုတ်အတွက်သာဖြစ်ပါသည်။

(က)  ၅၀ စတုရန်းပေနှင့်အောက် ၁ စတုရန်းပေ ၅၀၀ ကျပ်

(ခ)   ၅၀ စတုရန်းပေအထက်

၁ စတုရန်းပေ ၁၂၀၀ ကျပ်

(ဂ)   ကုမ္ပဏီဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်း

၁ စတုရန်းပေ ၅၀၀၀ ကျပ်
(ဃ)  လေကျူးဆိုင်းဘုတ် ၁ စတုရန်းပေ ၅၀၀ ကျပ်  

Back to Top