မျက်မမြင်အကြောပြင်လုပ်ငန်းလိုင်စင် (အသစ်)လျှောက်ထားခြင်း

 

        

၁။      Online မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်-

 

(က)   နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊ ဓါတ်ပုံ (၂)ပုံ

( ခ)   အနီးစပ်ဆုံး ပတ်ဝန်းကျင် အနည်းဆုံး(၁၀)ဉီး  ထောက်ခံချက်

( ဂ)   အခွန်ဦးစီးဌာန၏  အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း အထောက်အထားနှင့် သက်ဆိုင်ရာ မီးသတ်ဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်/ထောက်ခံချက်

( ဃ)   လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်မျက်မမြင်ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနထောက်ခံချက်နှင့်    အသိအမှတ်ပြု ကျောင်းများမှ သင်တန်းဆင်း လက်မှတ် (သို့) အဆိုပါ ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ မျက်မမြင်ကျောင်းများမှ သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်

 

မှတ်ချက်။     မျက်မမြင်ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်သာ အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးအတွက် ရည်ရွယ်၍ ခွင့်ပြု ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မျက်မမြင်ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်သာ လုပ်ငန်း                      ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း   လုပ်ငန်းရှင်၏ ခံဝန်ချက်တင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

၂။          Online Application လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်/ မြို့နယ် စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ် ရေးမှူးရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်ရက်အား အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံတင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်း တောင်းခံပါမည်။

 

၃။         ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက မြို့နယ်၊ ခရိုင်မှတဆင့် ဌာနသို့တင်ပြ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက် မပါ) လိုင်စင်ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားမည်။

 

၄။         ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် သတ်မှတ်လိုင်စင်ကြေးငွေကို ပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင်ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

Back to Top