ယာယီဇာတ်ရုံခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားခြင်း

၁။        Online မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်-

 

(က)     သက်ဆိုင်ရာအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနများ (သို့)ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုမိန့်

 

၂။         Online Application လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်ရက်အား အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံတင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်း တောင်းခံပါမည်။

၃။        အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက (၃)ရက်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) မြို့နယ်စည်ပင်သာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးက ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းပြန်ကြားမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါရုံးတွင် ငွေပေးသွင်းပြီးပါက ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

Back to Top