ယာယီဇာတ်ရုံခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်း 

ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။        မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း ဘုရားပွဲ၊ အားကစားပွဲများ၊ ပွဲလမ်းသဘင်များ၊ အများပြည်သူများအား ဖျော်ဖြေနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လိုပါက www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ပါအထောက်အထားများ ပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်-

            (က)   နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊      

            ( ခ)    သက်ဆိုင်ရာအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနများ (သို့မဟုတ်) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုမိန့်

၂။         မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် -

            (က)   အပိုဒ်(၁)ပါအတိုင်း အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိပါက ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန်အတွက် စစ်ဆေးမည့်ရက်/အချိန်အား အကြောင်းကြားမည်။                    

            ( ခ)    ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီးနောက် လိုအပ်ချက်မှာကြားခြင်းနှင့် လိုအပ်ချက်မရှိပါက သတ်မှတ် နှုန်းထားများအတိုင်း ငွေပေးသွင်းရန် (ကျသင့်နှုန်းထားကို မြို့နယ်ရုံး၊ စည်ပင်ဘဏ်၊ AYA ဘဏ်၊ KBZ ဘဏ်တို့တွင်)လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ)    ငွေပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထားရရှိပါက လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ “သတ်မှတ်စည်းကမ်း များအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း” ခံဝန်ချက်ရေးထိုးစေ၍ ခွင့်ပြုမိန့်အား စာဖြင့် အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်သည်။

(ဃ)    မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် အခြားအကြောင်းမရှိလျှင် (၃)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အချက်များ

၃။          မြေပြင်ကွင်းဆင်းစိစစ်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ တွေ့ရှိပါက  လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါ-

        (က)      သက်ဆိုင်ရာဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်း၊

        ( ခ)       စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုရှိခြင်း။

ကုန်ကျစရိတ်

၄။        ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။

၅။        ဘဏ္ဍာနှစ်(၁)နှစ်အတွက် ပေးသွင်းရမည့် သတ်မှတ်နှုန်းထားအား နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်သည့် တိုင်းဒေသကြီးအခွန်အကောက်ဉပဒေအရ စည်းကြပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အောက်ဖော်ပြပါ လိုင်စင်နှုန်းထားများသည် ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်-

(က)     ကျူးကျော်ခွန် (စီမံ)                                  ၆၀၀၀     ကျပ်

( ခ)      သန့်ရှင်းခွန်   (သန့်)                                  ၇၀၀၀     ကျပ်

( ဂ)      ပွဲဈေးအခွန်  (ဈေး)                                  ၅၀၀၀     ကျပ်

လိုအပ်သည့်ပုံစံများ

၆။        Online မှသာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံအား www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online ဝန်ဆောင်မှုများ ကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် စည်းကမ်းချက်များ

၇။        ထိုသို့ခွင့်ပြုရာတွင် ပွဲတာဝန်ခံကျင်းပသည့် ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းက အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ် စည်းကမ်းများအား တာဝန်ယူလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်-

            (က)     လမ်းပိတ်ဆို့ကျင်းပဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရန်၊

            ( ခ)      လမ်းပိတ်ဆို့ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်များရှိပါက အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)သို့ ကြိုတင် တင်ပြခွင့်ပြုချက်ရယူဆောင်ရွက်ရန်၊

            ( ဂ)      လမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အများပြည်သူအား အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

            (ဃ)     ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့ရပ်တန့်မှုမဖြစ်ပေါ်စေရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

            ( င)      ရေမြောင်းများ အမှိုက်ပိတ်ဆို့မှု၊ အညစ်အကြေးစွန့်ပစ်မှုမရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

            ( စ)      ပွဲတွင် ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်သည့် စက်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ခိုင်ခန့်မှု၊ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှု၊ လုံခြုံမှုရှိစေရေး စီမံဆောင်ရွက်ရန်၊

            (ဆ)     ကော်မတီပိုင်ရေပိုက်မှ ခွင့်ပြုချက်မဲ့ ရေသုံးစွဲခြင်းမပြုရန်နှင့် သုံးစွဲမည်ဆိုပါက အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူရန်၊

            ( ဇ)      ပွဲကျင်းပမည့်နယ်နိမိတ်အတွင်း လုံခြုံရေး၊ မီးဘေးလုံခြုံရေး၊ ကျန်းမာရေးကိစ္စတို့နှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာဌာနများဖြင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန်၊

            ( ဈ)     သန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှုကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးဌာနသို့ ဆက်သွယ်၍ သတ်မှတ်အခွန်၊အခများ ပေးသွင်းရန်၊

            (ည)     မိလ္လာ၊ သန့်စင်ခန်း(Mobile Toilet)အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာနသို့ ဆက်သွယ်၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန်၊

            ( ဋ)     ပွဲသတ်မှတ်ရက် ပြီးလျှင် ပြီးခြင်း ယာယီတဲများ၊ စက်ပစ္စည်းများစသည့်တို့ကို ဖယ်ရှား ဖျက်သိမ်းရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ရန်။

အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း

၈။        လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဉပဒေ(၂၀၁၈ ခုနှစ်) ပုဒ်မ ၂၈၁ အရ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပါသည်-

            (က)     ဒဏ်ကြေးငွေ တပ်ရိုက်ခြင်း၊ (သတ်မှတ်နှုန်း၏ ၅ ဆ)

            ( ခ)      ခွင့်ပြုမိန့်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

 

အထွေထွေ

၉။        လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိသော်လည်း ကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ ခွင့်မပြုရန် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့် သတ်မှတ်စည်းကမ်းများအား ဖောက်ဖျက်ပါက ပွဲကျင်းပခွင့်အား ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။

 

 

Back to Top