တည်ခိုခန်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် (အသစ်)လျှောက်ထားခြင်း

၁။          Online မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်မလျှောက်ထားမီ လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် မြို့နယ် ထွေ/အုပ်၊ ခရိုင်ထွေ/အုပ်မှတဆင့် တိုင်း​ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ ခွင့်ပြုချက်ရရှိရေး တင်ပြလျှောက်ထား၍ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ စိစစ်တင်ပြရန် အကြောင်းကြား စာရရှိမှသာ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်-

 

(က)   နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊  ဓါတ်ပုံ (၂)ပုံ

( ခ)   အနီးစပ်ဆုံး ပတ်ဝန်းကျင် အနည်းဆုံး(၁၀)ဉီး   ထောက်ခံချက်

( ဂ)   အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း   ထောက်ခံချက်

(ဃ)  တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ အကြောင်းကြားစာ

( င)  သက်ဆိုင်ရာမီးသတ်ဌာန၏ခွင့်ပြုချက်/  ထောက်ခံချက်

 

၂။          တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြလျှောက်ထားစဉ် ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့လည်း တပြိုင်တည်း လျှောက်ထားရမည်။

၃။         တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ စိစစ်တင်ပြရန် အကြောင်းကြားစာရရှိသည့်အခါ ကော်မတီ စိစစ်ရေးအဖွဲ့ဖြင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်ရက်အား အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပြီး ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံတင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်း တောင်းခံပါမည်။

၄။        ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အစီရင်ခံစာအရ လိုအပ်ချက်များ ပြည့်စုံမှုရှိပါက တိုင်း​ဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့သို့ ပြန်လည်တင်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်း​ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာ တည်းခိုခန်း လိုင်စင် ထုတ်ပေးနိုင်ရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။

၅။         သို့ဖြစ်ပါ၍ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက ဌာနမှ(၁၀)ရက်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လုပ်ငန်းလိုင်စင် ခွင့်ပြုချက်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးတွင် သတ်မှတ်လိုင်စင်ကြေးငွေကို ပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင်ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

 

တည်းခိုခန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အနည်းဆုံးလိုအပ်သည့် အခြေခံအချက်များ 

တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ညွှန်ကြားချက် 

၁။      တည်းခိုခန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးရုံး၏ ၂၀-၃-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာဖြင့် အကြံပြုချက်အရ    တည်းခိုခန်း လုပ်ငန်းများအား အဆင့်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီဖြစ်စေရေး အနည်းဆုံးလိုအပ်သည့် အခြေခံအချက်များအား ရန်ကုန်တိုင်း‌ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ ၆-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာအမှတ် ၃/၆-၃ (၆)/ တိုင်းရင်းသားဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

အနည်းဆုံးလိုအပ်သည့်အခြေခံအချက်များ 

၂။       တည်းခိုခန်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုပါက အပိုဒ်(၁)ပါတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က သတ်မှတ် ထားသည့် အနည်းဆုံးလိုအပ်မည့် အခြေခံအချက်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က)    တည်နေရာနှင့်အဆောက်အအုံ

                   (၁)   လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝနှင့် သင့်တင့်လျောက်ပတ်ပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သည့် နေရာဝန်းကျင်တွင်ရှိရမည်။

                   (၂)   သီးခြားအဆောက်အအုံ သို့မဟုတ် သီးခြားဖွဲ့စည်းထားသောနေရာ ဖြစ်ရမည်။

                   (၃)   အဆောက်အအုံ သို့မဟုတ် နေရာတွင် အသုံးပြုထားသော ပရိဘောဂနှင့် ပစ္စည်း ကိရိယာများသည် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ပြီး                                        ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရမည်။

                   (၄)   အဆောက်အအုံ သို့မဟုတ် နေရာသည် အလင်းရောင်နှင့် လေဝင်လေထွက် လုံလောက်ကောင်းမွန်ရမည်။

                   (၅)   အဆောက်အအုံ သို့မဟုတ် နေရာသည် သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်နှင့် ဆောက်လုပ်ထားသော အဆောက်အအုံ

                          ဖြစ်ရမည်။

          (ခ)      ဧည့်ကြိုကောင်တာ

                   (၁)   ဧည့်သည်များ မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် ကောင်တာထားရှိရမည်။

                   (၂)   ကောင်တာတွင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များနှင့် နိုင်ငံခြားဧည့်သည်များကို ပြောဆို ဆက်ဆံနိုင်သော ဝန်ထမ်းထားရှိပြီး မှတ်တမ်းထားရှိရ

                          မည်။

          (ဂ)      အိပ်ခန်း       

                    (၁)     အနည်းဆုံးအိပ်ခန်း (၄)ခန်း သို့မဟုတ် ခုတင် (၈) ခုတင်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထား ရှိရမည်၊

                    (၂)    အိပ်ခန်း၏ အနည်းဆုံးအကျယ်အဝန်းသည် အောက်ပါအတိုင်းရှိရမည်-

                                                အကြောင်းအရာ        အကျယ်အဝန်း

                             (ကက)          တစ်ယောက်ခန်း       ၆၀ စတုရန်းပေ

                             (ခခ)             နှစ်ယောက်ခန်း         ၉၀ စတုရန်းပေ

                             (ဂဂ)            အိပ်ခန်းမဖြစ်လျှင် အိပ်ခန်းမသည် ဧည့်သည်တစ်ဦးအတွက် ၃၀ စတုရန်းပေ အခြေခံနှုန်းဖြင့် အကျယ်အဝန်းရှိရမည်။

                             (ဃဃ)          မျက်နှာကြက်အမြင့်   (၉)ပေ

                     (၃)    အိပ်ခန်းတိုင်းတွင် အလင်းရောင်နှင့် လေဝင်လေထွက်လုံလောက်ကောင်းမွန်ရမည်။

                    (၄)    အိပ်ခန်းတိုင်းတွင် ယင်၊ ပိုးမွှားကင်းစင်စေရန် ဆောင်ရွက်ထားရှိရမည်။

                    (၅)    အိပ်ခန်းတိုင်းသည် သီးခြားလွတ်လပ်လုံခြုံစွာ ဖွဲ့စည်းထားရမည်။

                    (၆)    အိပ်ခန်းတွင် ဧည့်သည်များအသုံးပြုရန်အတွက် ခုတင်၊ အိပ်ရာစသည့် အိပ်ခန်း သုံးပစ္စည်းများ ထားရှိရမည်။

                    (၇)    အိပ်ခန်းတိုင်းတွင် ထားရှိသည့် ခုတင်သည် အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်နှင့် ညီညွတ်ရမည်-

                            အကြောင်းအရာ                                     အကျယ်အဝန်း

                             (ကက) တစ်ယောက်အိပ်ခုတင်        ၆.၅ ပေ x  ၃.၅ ပေ

                             (ခခ)    နှစ်ယောက်အိပ်ခုတင်          ၆.၅ ပေ x  ၅.၅ ပေ

                             (ဂဂ)   ခုတင်အမြင့်                       ၁.၅ ပေ

                     (၈)    အိပ်ခန်းတိုင်းတွင် အတွင်းအပြင်သော့ခတ်နိုင်သည့် ဝင်/ထွက်တံခါးမ    တစ်ခုထားရှိရမည်။

                    (၉)    အိပ်ခန်းသုံးအထည်အလိပ်များသည် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ပြီး သန့်ရှင်း စင်ကြယ်ရမည်။

                    (၁၀)  အိပ်ခန်းတွင် တပ်ဆင်ထားသော ပရိဘောဂများ၊ အသုံးအဆောင်များ၊ လျှပ်စစ် ပစ္စည်းများသည် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းအောင် စီမံထား

                             ရမည်။

          (ဃ)     ရေချိုးခန်း

                     (၁)    ဧည့်သည်(၁၀)ဦးလျှင် အနည်းဆုံး ရေချိုးခန်း (၂)ခန်းထားရှိရမည်။

                     (၂)    ရေချိုးခန်း၏ အကျယ်အဝန်းပမာဏမှာ အနည်းဆုံး (၅ x ၅)ပေ သို့မဟုတ် ၂၅ စတုရန်းပေရှိရမည်။

                     (၃)    ရေချိုးခန်းတွင် အလင်းရောင်နှင့် လေဝင်/လေထွက်ကောင်းမွန်ပြီး ကျန်းမာရေး နှင့် ညီညွတ်ရမည်။

                     (၄)    ရေချိုးခန်းတွင် ရေအလုံအလောက်စီစဉ်ထားရှိရမည်။

                    (၅)    ရေချိုးခန်းတွင် ဆပ်ပြာ၊ မျက်နှာသုတ်ပဝါ စသည့် ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းနှင့် ကိရိယာများ ထားရှိရမည်။

          (င)      သန့်စင်ခန်း

                     (၁)    ဧည့်သည်(၁၀)ဦးလျှင် အနည်းဆုံး သန့်စင်ခန်း (၂)ခန်းထားရှိရမည်။

                    (၂)    သန့်စင်ခန်း၏အကျယ်အဝန်းမှာ အနည်းဆုံး ၄ပေ x ၄ ပေ သို့မဟုတ် ၁၆ စတုရန်းပေ ရှိရမည်။

                     (၃)    သန့်စင်ခန်းတွင် အလင်းရောင်နှင့်လေဝင်/လေထွက်ကောင်းမွန်ပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်ရမည်။

                    (၄)    သန့်စင်ခန်းတွင် အနောက်တိုင်းပုံစံ အိမ်သာကြွေအိုး အနည်းဆုံးတစ်ခု ထားရှိရမည်။

                    (၅)    သန့်စင်ခန်းတွင် ရေအလုံအလောက်စီစဉ်ထားရှိရမည်။

                     (၆)    သန့်စင်ခန်းတွင် ဆပ်ပြာ၊ စက္ကူလိပ် စသည့် သန့်စင်ခန်းသုံးပစ္စည်းများ ထားရှိရမည်။

          (စ)      ဝန်ထမ်း 

                    (၁)    ကျန်းမာပြီး ကူးစက်ရောဂါကင်းရှင်းသော လုပ်သားများကိုသာ အသုံးပြုရမည်။

                    (၂)    လုပ်သားတိုင်းသည် သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းခွင်ဝတ်စုံကို သန့်ရှင်း သေသပ်စွာ ဝတ်ဆင်ထားစေရမည်။

                    (၃)    လုပ်သားများ ကျန်းမာရေးအတွက် ပုံမှန်စစ်ဆေးမှု၊ ရောဂါတားဆီးမှု အစီအမံများ ပြုလုပ်ပေးရမည်။

          (ဆ)     ဝန်ဆောင်မှုများ 

                    (၁)    ဧည့်သည်များ အရေးပေါ်သုံးနိုင်ရန် တယ်လီဖုန်းထားရှိရမည်။

                    (၂)    ဧည့်သည်များ လိုအပ်လျှင် အရေးပေါ် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ရှေးဉီးသူနာပြု ဆိုင်ရာ ဆေးပစ္စည်းများထားရှိရမည်။

          (ဇ)      လုံခြုံရေးနှင့်မီးဘေးတားဆီးရေးအစီအမံများ

                    (၁)     ဧည့်သည်နှင့် ဧည့်သည်ပစ္စည်းများ လုံခြုံမှုအတွက် အစီအမံများ ထားရှိရမည်။

                    (၂)      မီးဘေးတားဆီးရေးအစီအမံများကို သက်ဆိုင်ရာဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ စီစဉ်ထားရှိရမည်။

                    (၃)     ၅ ထပ်နှင့်အထက် အဆောက်အဉီဖြစ်ပါက သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းနေရာသည် ၅ ထပ်နှင့်အထက်တွင် ရှိပါက အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်

                              လှေကားထားရှိရမည်။

          (ဈ)      သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကိုက်ညီသည့် လုပ်ငန်းများသည် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို အောက်ပါ အထောက်အထား များဖြင့် လျှောက်ထားရမည်-

                    (၁)    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသူ၏ လျှောက်လွှာ

                    (၂)    ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်

                    (၃)    မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်

                    (၄)    ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်

                    (၅)    ပတ်ဝန်းကျင်နေထိုင်သူများ၏ သဘောတူကြောင်း လက်မှတ်

                    (၆)    အဆောက်အအုံ သို့မဟုတ် နေရာနှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထား

                    (၇)    လုပ်ငန်းနေရာ၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

(ည)    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ်သက်တမ်းသည် ဘဏ္ဍာနှစ် (၁)နှစ်ဖြစ်ပါသည်။

(ဋ)     လုပ်ငန်းအရွယ်အစားအလိုက် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်အတွက် မှတ်ပုံတင်ကြေးကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်အစိုးရထံသို့လည်း ပေးသွင်းရမည်။  

Back to Top