လုပ်ငန်းအမည်ပြောင်းလျှောက်ထားခြင်း 

(လိုင်စင်အမျိုးအစားအားလုံး)

 

 

၁။        Online မှ အချက်အလက်ပြောင်း လိုင်စင်လျောက်ထားရာတွင် အောက်ပါအချက်အလက်များ ပါရှိရပါမည်-

(က)    ယခင်လုပ်ငန်းအမည်နှင့် ယခုပြောင်းလဲမည့် လုပ်ငန်းအမည်

  ( ခ)    လိုင်စင်ကတ်ပြားမူရင်းနှင့်မိတ္တူ

  ( ဂ)    ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အထောက်အထား

 

၂။         အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက (၂)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင်ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပါမည်။

၃။        ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ငွေပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင် ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

မှတ်ချက်။     အမည်ပြောင်းမည့်သူ  နှစ်ဦးမှ  သဘောတူညီကြောင်း   ခံဝန်ချက်အား မြို့နယ်စည်ပင် သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ရှေ့တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးရ                        မည်။

Back to Top