ယာဉ်ဖြင့်လှည့်လည်ရောင်းချခွင့်လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ခြင်း

 

၁။       Online မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်-

 

(က)   နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူနှင့် သန်းခေါင်စာရင်း မိတ္တူ

( ခ)    အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန် ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း  အထောက်အထားနှင့် "င" လိုင်စင်၊ ယာဉ်လိုင်စင်စာအုပ်

 

၂။        အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးက (၅)ရက်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင် ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားမည်။

 

၃။       ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် သတ်မှတ်လိုင်စင်ကြေးငွေကို ပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ 

Back to Top