လိုင်စင်ပျောက်ဆုံး/ ပျက်စီးသဖြင့် မိတ္တူလျှောက်ထားခြင်း

(လိုင်စင်အမျိုးအစားအားလုံး)


၁။        Online မှ အချက်အလက်ပြောင်း လိုင်စင်လျောက်ထားရာတွင် အောက်ပါအချက်အလက်များ ပါရှိရပါမည်-

(က)     လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ကတ်မိတ္တူ

( ခ)     သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့၏ ပျောက်ဆုံး/ပျက်စီးကြောင်း ထောက်ခံချက်

( ဂ)     လုပ်ငန်းရှင်၏ လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ(၂)ပုံ

(ဃ)     ယခင်ခွင့်ပြုထားသည့် လိုင်စင်မိတ္တူ (ရှိပါက)

 

၂။        အချက်အလက်ပြည့်စုံမှန်ကန်၍ လိုအပ်ချက်မရှိပါက မြို့နယ်မှ ခရိုင်သို့တင်ပြ၍ (၁၀)ရက်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင် မိတ္တူ ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပါမည်။

 

၃။        ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် သတ်မှတ်လိုင်စင်နှုန်း၏ ၂၅ % ကို ဝန်ဆောင်ခအဖြစ် ပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင်ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

 

 

 


Back to Top